معنی و ترجمه کلمه foreign military sales (fms) به فارسی foreign military sales (fms) یعنی چه

foreign military sales (fms)


فروش نظامى خارجى
علوم نظامى : فروش مواد و تجهيزات فروش مواد و تجهيزات نظامى به خارجيان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها