معنی و ترجمه کلمه foreman به فارسی foreman یعنی چه

foreman


سرکارگر،سرعمله ،مباشرت کردن
علوم مهندسى : مباشر کارگران
عمران : سرکارگر
معمارى : سرکارگر
قانون ـ فقه : سخنگوى هيات منصفه
روانشناسى : سرکارگر


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها