معنی و ترجمه کلمه forensic psychiatry به فارسی forensic psychiatry یعنی چه

forensic psychiatry


قانون ـ فقه : روانپزشکى قانونى
روانشناسى : روانپزشکى قانونى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها