معنی و ترجمه کلمه formal exercise به فارسی formal exercise یعنی چه

formal exercise


روانشناسى : تمرين صورى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها