معنی و ترجمه کلمه formal logic به فارسی formal logic یعنی چه

formal logic


قضاوت سطحى ،منطق مجرد،منطق رمزى
کامپيوتر : منطق صورى
روانشناسى : منطق صورى
علوم نظامى : منطق صورى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها