معنی و ترجمه کلمه formal به فارسی formal یعنی چه

formal


قانونى ،صورى ،داراى فکر،مقيد به اداب ورسوم ادارى ،تفصيلى ،عارضى ،لباس رسمى شب ،قرار دادى
قانون ـ فقه : صورى
روانشناسى : رسمى
بازرگانى : صورى
علوم نظامى : رسمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها