معنی و ترجمه کلمه forward slope به فارسی forward slope یعنی چه

forward slope


شيب جلو
علوم نظامى : شيب متمايل به جلو

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها