معنی و ترجمه کلمه fractional antedating goal response به فارسی fractional antedating goal response یعنی چه

fractional antedating goal response


روانشناسى : خرده پاسخ انتظار هدف


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها