معنی و ترجمه کلمه free safety(-man) به فارسی free safety(-man) یعنی چه

free safety(-man)


ورزش : مدافع در منطقه ضعف


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها