معنی و ترجمه کلمه free spoken به فارسی free spoken یعنی چه

free spoken


رک گو،ساده گو،بى پرده ،بى محابا


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها