معنی و ترجمه کلمه frequency distribution به فارسی frequency distribution یعنی چه

frequency distribution


توزيع فراوانى( درامار)
علوم مهندسى : تقسيم فرکانس
عمران : توزيع فراوانى
روانشناسى : توزيع بسامد
بازرگانى : توزيع فراوانى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها