معنی و ترجمه کلمه frequency division multilexing به فارسی frequency division multilexing یعنی چه

frequency division multilexing


مخابره چندتايى فرکانس
کامپيوتر : استفاده از يک مسيرالکتريکى براى حمل دو يا چند سيگنال با فرکانس هاى مختلف تسهيم براساس تقسيم فرکانس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها