معنی و ترجمه کلمه frequency graph به فارسی frequency graph یعنی چه

frequency graph


روانشناسى : نمودار بسامد


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها