معنی و ترجمه کلمه fresher به فارسی fresher یعنی چه

fresher


نواموزدانشکده يادانشگاه ،دانشجوى نخستين سال دانشکده يادانشگا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها