معنی و ترجمه کلمه fringe benefits به فارسی fringe benefits یعنی چه

fringe benefits


مزاياى شغلى غير نقدى
بازرگانى : مزاياى فرعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها