معنی و ترجمه کلمه from gambit به فارسی from gambit یعنی چه

from gambit


ورزش : وامبى فروم در گشايش برد

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها