معنی و ترجمه کلمه front de liberation national (f.l.n) به فارسی front de liberation national (f.l.n) یعنی چه

front de liberation national (f.l.n)


جبهه ازادى بخش ملى ،سازمان جنگجويان الجزاير که در فاصله 1954 تا 1962 براى پايان دادن به سلطه فرانسويان در الجزاير
قانون ـ فقه : فعاليت مى کرد و در حال حاضر تنها حزب سياسى الجزاير است

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها