معنی و ترجمه کلمه fruiting body به فارسی fruiting body یعنی چه

fruiting body


(گ.ش ).تخمدان ،هاگدان ،عضو مولد تخم يا هاگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها