معنی و ترجمه کلمه fuel endurance به فارسی fuel endurance یعنی چه

fuel endurance


قدرت پايدارى سوخت
علوم نظامى : ميزان تکافوى سوخت

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها