معنی و ترجمه کلمه full stop به فارسی full stop یعنی چه

full stop


نقطه ،وقفه کامل)period(

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها