معنی و ترجمه کلمه functional fixedness به فارسی functional fixedness یعنی چه

functional fixedness


روانشناسى : تثبيت کارکردى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها