معنی و ترجمه کلمه functional shift به فارسی functional shift یعنی چه

functional shift


(د ).تغيير يک کلمه يا عبارت برحسب مقتضيات دستورى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها