معنی و ترجمه کلمه fundamental motor pattern به فارسی fundamental motor pattern یعنی چه

fundamental motor pattern


الگوى بنيادى حرکت
ورزش : انگاره بنيادى حرکت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها