معنی و ترجمه کلمه fuse به فارسی fuse یعنی چه

fuse


روان شدن ،(نظ ).فتيله مواد منفجره ،فتيله گذاشتن در،سيم گذاشتن ،فيوزدارکردن ،اميختن ،ترکيب کردن يا شدن ،ذوب شدن ،گداختن
علوم مهندسى : فيوز
کامپيوتر : اميختن
الکترونيک : فيوز
شيمى : گداختن
علوم هوايى : فيوز
علوم دريايى : ماسوره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها