معنی و ترجمه کلمه g به فارسی g یعنی چه

g


ازمايش ،سنجش ،نمونه ،معيار،حرف هفتم الفباى انگليسى
علوم مهندسى : ضخامت قطر سوراخ
الکترونيک : گاوس


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها