معنی و ترجمه کلمه gains from trade به فارسی gains from trade یعنی چه

gains from trade


بازرگانى : منافع حاصل از تجارت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها