معنی و ترجمه کلمه galloping inflation به فارسی galloping inflation یعنی چه

galloping inflation


تورم افسارگسيخته ،تورم شديد
بازرگانى : تورم تازنده ،تورم چهارنعل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها