معنی و ترجمه کلمه game theory به فارسی game theory یعنی چه

game theory


نظريه بازيها
کامپيوتر : تئورى بازى
روانشناسى : نظريه بازى
بازرگانى : اين نظريه اغلب در تحليل کردار انحصار چند جانبه بکار ميرود و استراتژيهاى مختلف را مورد بررسى قرار ميدهد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها