معنی و ترجمه کلمه gang drilling machine به فارسی gang drilling machine یعنی چه

gang drilling machine


دستگاه مته سرى
علوم مهندسى : ماشين مته سرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها