معنی و ترجمه کلمه gap in coverage به فارسی gap in coverage یعنی چه

gap in coverage


بازرگانى : ناکافى بودن تضمين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها