معنی و ترجمه کلمه gas cumulative action به فارسی gas cumulative action یعنی چه

gas cumulative action


فشار کلى گاز باروت
علوم نظامى : فشار عمومى گاز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها