معنی و ترجمه کلمه gas discharge arrester به فارسی gas discharge arrester یعنی چه

gas discharge arrester


علوم مهندسى : برقگير تخليه گازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها