معنی و ترجمه کلمه gas filled به فارسی gas filled یعنی چه

gas filled


پر گاز،گازدار
علوم مهندسى : گازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها