معنی و ترجمه کلمه gas fired hardening tempering furnace به فارسی gas fired hardening tempering furnace یعنی چه

gas fired hardening tempering furnace


علوم مهندسى : کوره سخت گردانى و بازپخت گازسوز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها