معنی و ترجمه کلمه gas mixture-shielded metal arc welding به فارسی gas mixture-shielded metal arc welding یعنی چه

gas mixture-shielded metal arc welding


علوم مهندسى : جوشکارى قوسى با ماسک محافظ - مخلوط گاز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها