معنی و ترجمه کلمه gas station به فارسی gas station یعنی چه

gas station


)filling station(پمپ بنزين
علوم مهندسى : پمپ بنزين


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها