معنی و ترجمه کلمه gas-electric generating set به فارسی gas-electric generating set یعنی چه

gas-electric generating set


مولد برق بنزينى - الکتريکى
علوم مهندسى : مولد برق گاز الکتريکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها