معنی و ترجمه کلمه gas-liquid partitions chromatography به فارسی gas-liquid partitions chromatography یعنی چه

gas-liquid partitions chromatography


شيمى : کروماتوگرافى گاز - مايع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها