معنی و ترجمه کلمه gastritis به فارسی gastritis یعنی چه

gastritis


(طب )اماس معده ،التهاب معده ،ورم معده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها