معنی و ترجمه کلمه gastrulate به فارسی gastrulate یعنی چه

gastrulate


بشکل گاسرتولا در امدن ،بشکل گاسترولا دراوردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها