معنی و ترجمه کلمه gathering به فارسی gathering یعنی چه

gathering


انجمن ،گرد اورى
قانون ـ فقه : اجتماع

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها