معنی و ترجمه کلمه gauging section به فارسی gauging section یعنی چه

gauging section


عمران : مقطعى از کانال يا رودخانه که عمق اب يا سرعت اب اندازه گيرى ميشود
معمارى : برش اندازه گيرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها