معنی و ترجمه کلمه geiger muller region o. plateau به فارسی geiger muller region o. plateau یعنی چه

geiger muller region o. plateau


ناحيه گايگر مولر
علوم مهندسى : ناحيه قطع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها