معنی و ترجمه کلمه geiger-muller counter به فارسی geiger-muller counter یعنی چه

geiger-muller counter


الکترونيک : شمارگر گايگر - مولر
شيمى : شمارشگر گايگر - مولر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها