معنی و ترجمه کلمه gel permeation chromatography به فارسی gel permeation chromatography یعنی چه

gel permeation chromatography


شيمى : کروماتوگرافى ژل تراوا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها