معنی و ترجمه کلمه general adaptation syndrome به فارسی general adaptation syndrome یعنی چه

general adaptation syndrome


روانشناسى : نشانگان انطباق عمومى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها