معنی و ترجمه کلمه general assmbly of the united nations به فارسی general assmbly of the united nations یعنی چه

general assmbly of the united nations


قانون ـ فقه : مجمع عمومى سازمان ملل متحد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها