معنی و ترجمه کلمه general paresis به فارسی general paresis یعنی چه

general paresis


جنون و فلج حاصل در اثر ضايعات سيفليسى مغز
روانشناسى : فلج عمومى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها