معنی و ترجمه کلمه generalized inhibitory potential به فارسی generalized inhibitory potential یعنی چه

generalized inhibitory potential


روانشناسى : پتانسيل بازداشتى تعميم يافته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها