معنی و ترجمه کلمه geodeticline به فارسی geodeticline یعنی چه

geodeticline


کوتاه ترين خطى که دونقطه رادر روى سطحى بهم ميپوند د

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها